Utleievilkår

Ved leie av ett eller flere av våre produkter, er du klar over, og enig med det følgende:

VILKÅR FOR LEIE AV PRODUKTER

Avtalen

Avtalen består av disse leiebetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Utleier er Nes Utleieservice, johnny@nesutleieservice.no, Tlf: 901 56 361, Org-nr.: 914 814 049, og betegnes i det følgende som utleier/utleieren. Leietaker er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som leietaker/leietakeren.

Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale døgnprisen leietaker skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som utleier før kjøpet ikke har informert om, skal leietaker ikke bære. Om utleieavtalen går over flere døgn, brukes en matematisk modell for å gi leietaker et prosentvis avslag avhengig av hvor mange dager produktet leies. Leietaker vil alltid se den hele kostnaden av leieavtalen før beløpet er overført. Betalingen må godkjennes gjennom Vipps.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når leietakeren har sendt sin bestilling til utleieren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra utleieren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i leietakerens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Siden utleie gjennom nett er en form for forhåndssalg, vil utleier reservere kjøpsummen på kortet som er forbundet med Vipps inntil produktet er hentet/levert. Kortet belastes samme dag som produktet hentes/leveres. Om det skulle vise seg å være en feil ved en bestilling, kan bestillingen kanselleres av utleier, og reservasjonen på beløpet vil fjernes. Prisen for utleieavtalen er fastsatt under bestilling, og kan ikke endres i etterkant om leietaker ikke benytter seg fullt av utleieavtalen. Sørg derfor for at du bare bestiller produktet for de dagene du trenger det.

Levering

Levering er skjedd når leietaker enten henter produktet, eller utleier leverer produktet. Levering skal skje samme dag som den første datoen i utleieavtalen. Produktet kan likevel hentes etter den første dagen (om avtalen går over flere dager), men vær oppmerksom på at beløpet er det samme om du f.eks bestiller for 3 dager, men bare benytter deg av avtalen for 2 dager.

Risiko og ansvar for varen

Etter at leietaker har tatt over produktet, er alle skader og risikoer gått over til leietaker. Det forventes at leietaker leverer tilbake produktet med full tank (bensin/diesel), og at produktet er vasket og ryddet til den grad hvor produktet kan benyttes av en ny leietaker samme dag.

Angrerett

Det er 14 dagers angrerett. Etter dette kan ikke bestillinger kanselleres med mindre noen av opplysningene leietaker har fått, ikke stemmer. Hvis dette skulle oppstå kan reservasjonen på beløpet fjernes, eller refunderes om utleieavtalen allerede har funnet sted.

Forsinkelse og manglende levering

Dersom utleieren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes leietakeren eller forhold på leietakerens side, kan leietakeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra utleieren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Reklamasjon (Mangel ved varen)

Hvis det foreligger en mangel ved varen må leietaker innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi utleier melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. leietaker har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at leietaker overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes leietakeren eller forhold på leietakerens side, kan leietakeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra utleieren. Reklamasjon til utleieren bør skje skriftlig.

Utleiers rettigheter ved leietakerens mislighold

Dersom leietakeren ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes utleieren eller forhold på utleierens side, kan utleieren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra leietakeren. Utleieren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Personopplysninger

Dette nettstedet lagrer ingen sensitive personopplysninger, og tar bare vare på nødvendig kontaktinformasjon for leietaker, som leietaker selv må fylle ut. Denne kontaktinformasjonen brukes bare til å kontakte leietaker direkte, og vil aldri deles med tredjeparter.

Konfliktløsning

Klager rettes til utleier innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan leietakeren ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Cookies på dette nettstedet

Ved bruk av denne webapplikasjonen er du enig i:

At vi ikke samler informasjon om besøkeren annet enn at besøket til dette nettstedet fant sted, som bevarer besøkerens anonymitet.
- Med mindre besøkeren leier et produkt gjennom nettsiden
Cookies har to bruksområder på dette nettstedet, hvorav ett av bruksområdene påvirker kunden.

NB: Cookies på dette nettstedet brukes ikke til å spore eller lagre sensitive opplysninger om den besøkende.